Wydanie dwujęzyczne „Drogi Sługi” już dostępne

Opublikowane przez Marek w dniu

Dwujęzyczne wydanie Drogi Sługi, przejrzane i poprawione, dostępne już w sklepie.

Wstęp
Preface

(…)
I gave this teaching to those known as my disciples.
Its meaning serves as the theme of this present work, for when
the mind is truly awakened from the dream of separation
and the soul is returned to its only Reality as the Son of
God, there comes then a new beginning. No longer is there
futile searching for what the world cannot offer or hope to
contain.

Abiding in that peace which forever passes understanding,
the soul is at rest. It neither desires the things of the
world nor judges them. It learns the sublime art of what
has been called “waiting on the Lord.” This merely means
that the soul moves in accordance with the Father’s will,
and can no longer consider doing otherwise. The soul dons
the cloak of the servant.

p.18

(…)
Przekazałem tę naukę tym, którzy znani są jako moi
uczniowie. Jej znaczenie posłuży jako temat naszej obecnej
pracy, albowiem kiedy umysł jest prawdziwie przebudzony
ze snu oddzielenia, a dusza wraca do swej jedynej
Rzeczywistości jako Syn Boga, wówczas nastaje nowy początek.
Nie ma już dłużej daremnego szukania czegoś,
czego świat nie może zaofiarować, ani nie może w sobie
zawierać.

Trwając w owym pokoju, który na zawsze jest poza
wszelkim zrozumieniem, dusza odpoczywa. Ani nie pragnie
ona rzeczy tego świata, ani ich nie osądza. Uczy się
wzniosłej sztuki tego, co zostało nazwane „oczekiwaniem na
Pana”. To zwyczajnie oznacza, że dusza porusza się w zgodzie
z wolą Ojca i już dłużej nie jest w stanie brać pod
uwagę innego sposobu działania. Dusza odziewa się płaszczem
sługi.

s.19

Book three
Księga trzecia

Love alone is Real.
God is but Love.
Therefore,
God
is.

Jedynie Miłość jest Rzeczywista.
Bóg jest jedynie Miłością.
A zatem
Bóg
jest.

Herein lies the meaning of my words,
read often,
yet often not understood:

W tym zawiera się znaczenie mych słów,
często czytanych,
jednak często nierozumianych:

It is not possible
for what is Real to be threatened,
nor is it possible
for what is unreal to exist.

Nie jest możliwe,
by to, co Rzeczywiste, było zagrożone,
ani też nie jest możliwe,
by istniało to, co nierzeczywiste.

Because you know only that you exist,
you must be in God, and cannot be threatened in any way.

Ponieważ wiesz tylko, że istniejesz,
to musisz być w Bogu
i nic w żaden sposób nie może ci zagrażać.

str. 136-137