Wielbi dusza moja Pana…

«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.» Łk 1, 46-47 Niech nikt wam nie mówi, że je­ste­ście tu­taj, aby two­rzyć swo­ją rze­czy­wi­stość, po­nie­waż je­ste­ście tu­taj je­dy­nie po to, aby po­zwo­lić na wy­ra­ża­nie bez prze­szkód je­dy­nej rze­czy­wi­sto­ści, jaka kie­dy­kol­wiek mo­gła­by być: Rze­czy­wi­sto­ści do­sko­na­łe­go i świę­te­go zjed­no­cze­nia Ojca Dowiedz się więcej…

Wielka Noc

Boję się cierpienia. Uciekam od bólu. Lękam się pogardy. Boli mnie wyśmiewanie, brak akceptacji. Cierpię z powodu odrzucenia. Lękam się samotności. Chcę ominąć ciemną dolinę. Nie chcę UKRZYŻOWANIA!  Moje małe ja łudzi się, że istnieje w oderwaniu od Boga i w tym oderwaniu może sobie zbudować świat bez cierpienia. Tak, Dowiedz się więcej…