Blog

Fałszywa i prawdziwa świętość

Fał­szy­wa świę­tość mówi: Je­stem do­sko­na­ły i je­stem uzdro­wio­ny.  Praw­dzi­wa świę­tość mówi:Och, mój Boże dro­gi, ale dzi­siaj da­łem cia­ła. Ojej! Oj­cze, da­lej po­trze­bu­ję Two­jej po­mo­cy. Fał­szy­wa świę­tość mówi: Wszyst­ko już roz­gry­złem, Oj­cze. Że­gnaj. Praw­dzi­wa świę­tość mówi: Sam z sie­bie nie ro­bię ni­cze­go, to Oj­ciec dzia­ła prze­ze mnie. Po­trze­ba Dowiedz się więcej…