Pierwszy album Laury McGurk. Będą kolejne…

Opublikowane przez Marek w dniu

The first album of Laura McGurk. More will follow..

Już 02.02.2020 można nabywać w sklepie Wydawnictwa pierwszą płytę Laury McGurk – „Angel Layla”, jako CD oraz pliki MP3.
11 oryginalnych piosenek inspirowanych przez Laylę, pięknego anioła, który żył na ziemi przez chwilę.

„Angel Layla”, the first album of Laura McGurk is available for download and as CD. 11 original songs, inspired by the beautiful angel that lived on Earth for a while: Layla.

Laura śpiewa i pisze o tym, czym żyje i czego doświadcza. Została obdarowana talentem, który był i jest zarazem pomocą i drogą jej duchowej ścieżki. To muzyka pozwoliła jej przejść przez trudny okres młodzieńczy. To muzyka była kanałem uwalniania bólu i cierpienia, a jednocześnie stała się narzędziem uzdrawiania, wyrażania tęsknot, zachwytu i wdzięczności dla Życia, wdzięczności Bogu. 

Laura sings and writes about things she lives and experiences. She has been endowed with a talent, which has been of great help as well as become her spiritual pathway. It is music that helped her to go through some difficult moments of her youth. It is music that has become a channel of releasing pain and suffering, at the same time becoming a tool of healing, expressing longing, amazement and gratitude for Life, gratitude to God. 

Ciężki poród, zagrożenie życia dla matki i dziecka. Ostatecznie Laura wychodzi z tego, Layla, jej córeczka też, jednak tylko na krótką chwilę, jak mówią lekarze. Nie więcej niż cztery miesiące. Ta krótka chwila trwała 4 lata i  9 miesięcy. Pierwsze parę miesięcy dla Laury i Shane’a, ojca Layla, były ciemną doliną, zdezorientowaniem i jednym wielkim krzykiem: Dlaczego? Po co? Gdzie jesteś?

Extremely difficult birth, life of mother and child is in acute danger. Ultimately, Laura pulls through, Layla, her little daughter, as well, but with a doctors’ prediction that she won’t be here for long, just a short while, not more than four months. This while lasted 4 years and 9 months. The first several months were for Laura and Shane, Layla’s father,  a time of walking through the dark valley, a time of confusion and crying out to God an inevitable question: Why? What for? Where are you?

Cierpienie jest bardzo często, o ile nie zawsze, ciemną doliną,  która jednak prowadzi do Światła, jeśli jesteśmy już gotowi, by szczerze i w totalnej bezradności i bezbronności zawołać do Boga: Panie pragnę! Gdzie jesteś? Jezu, potrzebuję pomocy. Sam/sama już nie daję rady. Tonę, ale wiem, że Ty jesteś. Pomóż mi. Niech ta cała ciemność skończy się w Tobie. „Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?”

Suffering, very often, if not always, is the dark valley which but leads to Light, if we are ready to call to God in total sincerity, helplessness and vulnerability: Lord, where are you? Jeshua, I need your help. I can’t cope myself any longer. I am sinking but I know that you are there. Help me! Let this darkness dissolves in You. „My God, my God, why have you forsaken me?”.  

I taki moment totalnej bezradności i głębokiego cierpienia, otworzył przestrzeń dla Boga w życiu Laury. Layla, w swojej całkowitej bezradności i zależności od miłości swych rodziców, okazała się być aniołem przysłanym przez Ojca-Matkę. I nie jest to metafora, nie jest to poetycki sposób ubierania doświadczeń w słowa. Anioł Layla został przysłany i swą cichą, pokorną i miłującą obecnością dokonał cudu przemiany serc. A muzyka towarzyszyła tej przemianie. Laura śpiewała, tworzyła, rejestrowała to, co przychodziło do niej. Często czując, że rodzi się w niej muzyka, brała gitarę, włączała kamerę telefonu i pozwalała, by z głębi serca i duszy płynęły słowa i muzyka. Rejestrowała to, bo wiedziała, że nie powtórzy tego ponownie. Spisywała więc słowa i uczyła się tego, co zostało jej dane. Jej i nam wszystkim. Bowiem album – Angel Layla – jest nagrany dla Layli, ale jest on tak bardzo uniwersalny, jak jest w istocie każde przebudzenie w Bogu. 

And such a moment of absolute helplessness and great suffering opened up the space for God in Laura’s life. Layla, in her complete helplessness and dependency on her parents’ love, turned out to be an angel sent down by Father-Mother. And it’s not a metaphor. It’s not a poetic way of putting experience into words. Angel Layla was sent and with her quiet, humble, loving presence, she worked a miracle of changing their hearts. And music accompanied that change. Laura would sing, create, recorded what was coming to her. Often feeling the music welling up in her, she’d take a guitar, turn on the phone camera and would allow the words and music to flow from the depth of her soul and heart. She’d register that as she knew she wouldn’t be able to repeat the song again. She’d write down the lyrics and she’d learn what was given through her. And it was given to her and to all of us, because although the album Angel Layla is a tribute to Layla, it is as universal as every awakening in God is, in fact. 

Albumu możemy słuchać na wielu płaszczyznach. Dla niektórych będzie to wzruszające doświadczenie, zwłaszcza dla tych, którzy są rodzicami, a zwłaszcza dla matek, które doskonale wiedzą, co czuje matka, patrząc na bezradność i cierpienie dziecka. 

The album can be listened to on many dimensions. For some it will be a moving experience, specially for those who are parents, and for mothers, in particular. As they perfectly know what a mother feels when she sees the suffering and helplessness of her child.  

Ale być może słuchanie albumu, przerodzi się w nagłe uświadomienie sobie, że każdy z nas nosi w sobie małe bezradne, często poranione dziecko, które chce być utulone, przyjęte, zrozumiane, kochane. Layla w istocie jest w każdym z nas, nosi nasze imiona. Jeśli więc zwrócimy się do wnętrza, jeśli staniemy przed tym dzieckiem w nas, słuchając, dając mu przestrzeń, to możemy zobaczyć w jego oczach Chrystusa, który czekał na nas tak długo i cierpliwie, czekał aż przestaniemy uciekać od cierpienia i buntować się, a  jedynie zwrócimy się ku temu cierpieniu, obejmiemy je z nadzieją, że musi być jakaś inna droga. To jest zazwyczaj jedna chwilka, mała szczelina, jaką robimy w pancerzu naszych przekonań, zbudowanych na doświadczeniach oderwania od Boga, samotności, i zła tam na zewnątrz, przed którym chcemy się chronić. 

But it may well so happen that listening to the album, we will suddenly realize that we all carry within us a small, defenseless, and often hurt child, a child that wants to be nursed, accepted, understood, loved. Layla is in fact in each of us, her name is a legion of our names. If we turn within, if we stand before this child within us, listening, giving him or her room, we may eventually see Christ in its eyes, Christ who has been awaiting us patiently for so long. He has been waiting for us to stop rebelling and running away from suffering and instead to turn towards it, embrace it with hope that there must be another way. Usually it’s a short moment, a tiny crack we allow in the armor of our beliefs that have been formed upon our separation experiences, upon loneliness and all that evil we see out there and before which we want to hide and be protected.

Wydarzenia temu towarzyszące mogą być naprawdę bardzo różne, od rozpaczy i bycia na dnie, dosłownie będąc bezdomnym, brudnym, śmierdzącym, od którego ludzie odsuwają się z mniej lub bardziej ukrywanym wstrętem, po kontekst luksusowych apartamentów i materialną obfitość, która jednak okazuje się być martwa, zimna, a rosnący ból i cierpienie braku sensu, jest tak przytłaczające, że jedynym wyjściem wydaje się być skończenie ze sobą i z tym wszystkim. A pomiędzy tymi skrajnościami jest całe spektrum, które każdy z nas zna doskonale. I w takich momentach wystarczy autentycznie i szczerze zawołać o Pomoc, robiąc tę małą szczelinkę.

Events that accompany that moment can be so numerously various, ranging from despair and being at the bottom, literally homeless, dirty, stinking, making others recoil with hidden or open disgust, to the context of luxury mansions and material abundance, and yet which turns out to be deadly cold and senseless and there is this growing pain and suffering so overwhelming that the only solution we see is putting an end to our life and all this. And between these two extremities there is a whole spectrum which is so familiar to us. And in those moments it’s enough to call sincerely for Help, opening this tiny crack. 

I ta właśnie mała szczelinka wystarczy. Światło znajdzie już sobie drogę, przeleje się żywą wodą w serce i będzie pulsowało Swoją Obecnością, powoli, delikatnie, respektując cały czas nasze wybory, będzie nas wołało do wnętrza, przypominając, że jest w nas coś większego, że mieszka w nas Ktoś Większy.

And that tiny little crack is enough. Light will find Its way. It will pour living water into the heart and will be pulsating with Presence. Slowly, gently, respecting our choices, It will be calling us within, reminding that there is something greater, something higher.

Im dłużej słucham tej płyty, tym bardziej odkrywam również nieprzypadkowość samego porządku piosenek, jaki Laura po prostu zobaczyła i spisała. I już chciałem zacząć to rozwijać, już opisywać…ale dotarło do mnie, że mam już zamilknąć.  Zostawić to każdemu z Was, kto sięgnie po tę płytę. Prawdziwa modlitwa zawsze wydarza się w głębi nas, w izdebce, o której mówi i do której zaprasza nas Jezus. Słuchanie muzyki również może odbywać się w ukryciu wnętrza, w izdebce serca, tam, gdzie Chrystus JEST. „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie.” To nie jest ostrzeżenie, lecz Dobra Nowina. Czuwać i nie wiedzieć, to inaczej zamilknąć i słuchać, bo nie wiadomo kiedy, ale przyjdzie, przyjdzie na pewno, bo obiecał, a On zawsze spełnia Swoje Obietnice.

The longer I listen to the album, the more non-accidental the order of the songs seems to be. And I was about to start elaborate on this but it dawned on me that it is time to keep silent. It’s time to leave the experience to all those who reach for the CD. A real prayer occurs within us, in our inner room, of which Jesus talks and invites us to enter. Listening to music may be occurring in the secrecy of within, in our heart where Christ dwells and IS. „Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour.” It’s not a warning but Good News. To keep watch and not to know means to keep silent and listen, as we don’t know when, but He will come, surely He will come. He promised and He always fulfills His Promises. 

Teksty piosenek oraz fragmenty do odsłuchania znajdziesz TUTAJ

Lyrics and samples of the songs.