Spiritual English Experience

If you’ve ever felt you would love to brush up on your English with a focus on what is the most important thing for you – the quest for meaning and sense in life – then maybe I can help you.

Jeśli kiedykolwiek czułeś, że chciałbyś odświeżyć swój angielski skupiając się na tym, co jest dla ciebie najważniejsze – poszukiwanie znaczenia i sensu życia – to być może jestem w stanie Ci pomóc.

I can offer you both the space to explore the vital questions you keep asking yourself as well as the space to do it through the medium of English.

Mogę Ci zaproponować zarówno przestrzeń dla zgłębiania istotnych pytań, jakie sobie zadajesz, a zarazem przestrzeń, byś zrobił to za pomocą języka angielskiego.

Speaking a foreign language is an enlightening experience in itself. It’s like gaining a wider and deeper perspective on things. It can open wide vistas of sense and meaning that have been blocked so far by habits of thinking rooted deep in our consciousness.

Mówienie w obcym języku jest samo w sobie oświecającym doświadczeniem. Jest to niczym osiąganie szerszej i głębszej perspektywy oglądu rzeczy. Potrafi otworzyć szerokie horyzonty sensu i znaczeń, jakie do tej pory były blokowane nawykami myślenia głęboko osadzonymi w świadomości.

The same piece of wisdom expressed in a foreign language may bring home the message in a fresh, new way.

Ta sama mądrość wyrażona w języku obcym może ujawnić swoje przesłanie w całkiem nowy sposób.

It’s like being suddenly surprised on a spring morning by the beautifully subtle green innocence of trees awakening to life after their winter slumber. After a week or two we’ll become accustomed to that sight but that moment of delight at watching nature spring to life leaves a lasting trace within us. The novelty will wear off but will inevitably leave a lasting trace to be remembered while moving on in life.

To trochę niczym nagłe zaskoczenie nadejściem wiosny z pięknem niewinnej subtelnej zieleni drzew budzących się do życia po okresie zimowego snu. Po tygodniu lub dwóch, przyzwyczajamy się do tego widoku, lecz ten moment zachwytu nad budzącą się do życia naturą pozostawia w nas ślad. Nowość przemija, lecz nieuchronnie zostawia trwały ślad, jaki możemy przywołać idąc dalej przez życie.

If you feel that this might be of some interest to you, don’t hesitate to contact me either to seek further information or to start an adventure – Spiritual English Experience.

Jeśli czujesz, że może cię to zainteresować, nie wahaj się, by skontaktować się ze mną, aby dowiedzieć się czegoś więcej lub by rozpocząć przygodę z duchowym angielskim – Spiritual English Experience.

Zobacz więcej TUTAJ